Jogi nyilatkozat és adatvédelmi nyilatkozat

Információ a szerzői jogokról

© 2018 DSV Hungária Kft. ("DSV") – Minden jog fenntartva.

A DSV honlapján közzétett szöveges és képi megjelenések bárminemű felhasználása és terjesztése kizárólag a DSV írásbeli hozzájárulásával megengedett.

A honlap használata

A honlap és tartalmának mindennemű felhasználása jelen Jogi nyilatkozat hatáskörébe tartozik. Amennyiben Ön nem tudja elfogadni ezt a Jogi nyilatkozatot, kérjük, szíveskedjék felfüggeszteni a honlapon való böngészést és elhagyni azt!

Tartalom

Jelen honlap teljes terjedelme, beleértve a DSV márkanevet és logót is, valamint minden kapcsolódó termék és design jelölés, szlogen ill. szöveges, képi valamint videó tartalom („Tartalom”) a szerzői jogok és védjegy alá esnek.

Jelen oldal tartalma csakis magán, nem kereskedelmi célból, a szerzői és szabadalmi jogok szigorú betartásával másolható, miután a Tartalom újbóli másolása, reprodukálása ill. bárminemű terjesztése tilos. Amennyiben a hatályos magyar jogszabályok erről máshogy nem rendelkeznek, a DSV kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül tilos a jelen honlapon található bárminemű információ, szöveg, dokumentum vagy filmfelvétel, ill. ezek részleteinek elektronikus adathordozón vagy papíron található másolása, bemutatása, letöltése, terjesztése, módosítása, reprodukálása, újra kiadása valamint továbbküldése, valamint a fent említett képek, szöveg, dokumentumok és filmfelvételek alapján bárminemű származékos munkát vagy alkotást létrehozni.

A jelen nyilatkozatban foglaltak semmiképpen nem értelmezhetők oly módon, hogy a DSV, annak leányvállalatai vagy egy harmadik fél tulajdonát képező bármilyen védjegy vagy szerzői jog hallgatólagosan, vagy bármely más módon átruházódik. Minden terméknév, függetlenül attól, hogy nagybetűvel van-e írva, és el van-e látva a védjegy szimbólummal, a DSV, annak leányvállalatai, kapcsolódó vállalatai, licencbe adói ill. közös vállalatbeli partnerei védjegyét képezik, kivéve, ha ennek ellenkezője jelölve van. Ezen védjegyek felhasználása és az azokkal való visszaélés az itt engedélyezett módon kívül kifejezetten tilos, és pl. a szerző jogok, védjegyjogok vagy más hatályos jogszabályok megsértését vonja maga után.

A DSV előtt ismeretes, hogy a szállítmányozási gyakorlatban időnként előfordulhat, hogy a DSV-vel kapcsolatban nem álló vállalatok, ill. magányszemélyek nem megfelelően használják a DSV márkanevet, ill. védjegyet. A DSV az ilyen gyakorlatot, és az ilyen viselkedésért felelős vállalatokat és magánszemélyeket elítéli. A DSV nem vállal felelősséget a DSV márkanév és védjegy jogtalan felhasználásából eredő károkért, költségekért és kellemetlenségekért. Amennyiben Ön nem biztos benne, hogy hivatalos és eredeti DSV honlapot látogatott-e meg, vagy helyes-e a rendelkezésére álló elérhetőségi információ, kérjük, hogy forduljon a helyi DSV irodához hitelesítésért. Az alábbi weboldalon minden hivatalos DSV iroda és megbízott elérhetőségét megtalálja: www.gof.dsv.com.

Felelősségkorlátozás

A jelen honlapon található információkat jelenlegi állapotukban tettük közzé, mindennemű, kifejezett vagy hallgatólagos garancia és biztosíték nélkül, ideértve többek között a forgalomképesség, az adott célra való alkalmasság és a jogtisztaság hallgatólagos garanciáit.

A honlapon közzétett részvényárak a koppenhágai Nasdaq OMX adatállományából min. 20 perc késéssel kerülnek feltöltésre. A DSV semminemű felelősséget nem vállal ezen adatállomány megbízhatóságáért ill. helyességéért.

A honlap csakis saját felelősségre használható. Sem a DSV sem valamely leányvállalata nem vonható felelősségre semmilyen, a jelen honlaphoz vagy - függetlenül a Tartalom pontosságától ill. teljességétől - annak bármely Tartalmához (ideértve a vírusokat is) való hozzáférésből, ill. annak használatából eredő kárért, ideértve többek között az üzleti bevétel, nyereség vagy forgalom elmaradását, legyen szó közvetlen vagy közvetett, büntető célú, véletlen, különleges, következményként előálló vagy egyéb károkról.

Felelősséget kizáró nyilatkozat az USA-beli értékpapír jog alapján

A DSV nincs regisztrálva, és nem iktat jelentéseket az Egyesült Államok Értékpapír-, és Tőzsdebizottságánál (“SEC”). Egyetlen DSV részvényt sem regisztráltak az Egyesült Államok 1933-as Értékpapír Törvénye, annak módosításai, vagy bármilyen más, állami értékpapír jogszabálya alapján, ill. semmilyen DSV részvényt nem jegyeztek be egyetlen USA-beli tőzsdén sem. Következésképpen a DSV által kibocsájtott részvényekkel kereskedők az USA-beli értékpapír jog értelmében a DSV által kibocsájtott részvényekkel való kereskedéssel kapcsolatban semmilyen jogorvoslati lehetőséggel nem élhetnek.

A DSV a dán törvények, és a koppenhágai Nasdaq OMX szabályai és rendeletei alapján iktatja jelentéseit, és ad ki egyéb információkat, nem pedig az Egyesült Államok vagy más ország jogszabályi előírásai alapján.

Külső weboldalakra mutató linkek

A DSV semmilyen felelősséget nem vállal a külső, nem a DSV által üzemeltetett és irányított weboldalak tartalmáért és működéséért

Számítógépes vírusok, férgek, trójai programok és egyéb fenyegetések

A DSV minden ésszerű óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy jelen honlapot a számítógépes vírusoktól, férgektől, trójai programoktól és egyéb fenyegetésektől megvédje. A DSV azonban nem tudja garantálni, hogy a honlap az ilyen káros programoktól mentes, és nem vállal semmilyen felelősséget a honlap ilyen káros programjaiból vagy az onnan letöltött fájlokból eredő esetleges károkért és veszteségekért.

A jogi nyilatkozat módosításai

A DSV ésszerű figyelmet fordított arra, hogy a honlap tartalma pontos és naprakész legyen, a DSV-nek azonban jogában áll jelen Jogi nyilatkozatot frissítés céljából bármikor, figyelmeztetés nélkül módosítani. A honlap felhasználóit az ilyen módosítások is kötik, ezért kötelesek rendszeresen felkeresni a honlapot, hogy az aktuális Jogi nyilatkozatot ellenőrizzék.

Jogszabályok és bíróság

Jelen Jogi nyilatkozat vonatkozásában a magyar jogszabályok az irányadók. A jelen Jogi nyilatkozatból vagy annak kapcsán felmerülő bárminemű, békés úton nem rendezhető vitás kérdés a magyar bíróságra tartozik.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Adatkezelő megnevezése

Társaság neve: DSV Hungária Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: DSV Hungária Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs Vasút u. 11.
Cégjegyzékszám: 13-09-102011
Telefonszám: +36 23 802 100
Email cím: dsv@hu.dsv.com

Adatkezelés szabályai

A DSV Hungária Kft.(a továbbiakban: Társaság) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezel jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikkében meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli -  hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a Szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők.

A Társaság vezető tisztségviselője a Társaság sajátosságainak figyelembevételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat, és hatásköröket és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezető tisztségviselő látja el egy általa kijelölt adatvédelemért felelős személy útján.

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül továbbítani az adatkezelés szempontjából feladat-, és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére, az érkezésétől számított legkésőbb egy hónapon – tiltakozási jog gyakorlása esetén egy – hónapon belül írásban, közérthető formában választ ad.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR. 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.

A személyes adatot törölni kell, ha 

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
  7. ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valaminttörvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül - bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az Adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelős személytől, aki azt három napon belül teljesíti.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; naih.huugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk)

Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A DSV-vel szembeni eljárást a DSV tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 

A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: 2040 Budaörs, Vasút utca 11. 

A honlap adatkezelése

A Társaság saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg. 

Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

A Társaság saját honlapot üzemeltet megbízott harmadik fél bevonásával, amelyen lehetőségük van a látogatóknak a kapcsolatfelvételre. 

Adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) szerinti érintetti hozzájárulás, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok

Adatok törlésének határideje: a kapcsolat felvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)

Adattárolás módja: elektronikus

DPO elérhetőségei

Név: Boda Csaba
E-mail: boda.csaba@ltender.hu

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai és a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzata az irányadó.